Samenwerkvakanties

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Reisorganisator: Samenwerkvakanties (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 01173046), de aanbieder van de georganiseerde reis.
 2. Dienstverlener: vervoerder, accommodatie verschaffer, cateraar en/of andere bedrijven die het toeristische karakter van de reis bepalen.
 3. Opdrachtgever: degene te wiens behoeve de door de reisorganisator verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
 4. Reiziger: degene die zich heeft aangemeld voor een georganiseerde reis en de algemene voorwaarden heeft aanvaard door ondertekening of elektronische acceptatie, of (gedeeltelijke) betaling van de reissom aan de opdrachtgever of reisorganisator.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en reisorganisator waarbij de reisorganisator zich tegenover zijn wederpartij verbindt de door hem aangeboden dienst te verlenen.
 6. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, uitgezonderd erkende Nederlandse en Ghanese feestdagen.
 7. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door opdrachtgever of reiziger van het aanbod van de reisorganisator of door (gedeeltelijke) betaling door de reiziger van de reissom aan de opdrachtgever of reisorganisator.
 2. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van reden(en).
 3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet.
 4. De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het minimumaantal van 20 reizigers per groep, of het met opdrachtgever uitdrukkelijk anders overeengekomen minimumaantal, niet behaald is in een door de reisorganisator vastgestelde termijn, welke tijdig is meegedeeld aan de opdrachtgever.
 5. De reizen vinden plaats onder primitieve omstandigheden. Voor alle reizen is dan ook een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid vereist. Tenzij anders overeengekomen is. Het sanitair, de hygiëne en de gezondheidszorg zijn van mindere kwaliteit dan in Nederland.
 6. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst, door het naar waarheid invullen van het door reisorganisator schriftelijk of elektronisch verstrekte aanmeldformulier.
 7. De reisorganisator kan besluiten iemand niet te accepteren voor deelname aan de reis na ontvangst van het aanmeldformulier. De reisorganisator dient dit per e-mail mee te delen en de reeds betaalde gelden, waaronder ook aanbetaling, terug te boeken. Indien het aanmeldformulier niet naar waarheid blijkt te zijn ingevuld, worden de aanbetalingen en eventuele gemaakte kosten niet gerestitueerd.
 8. De naam van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij wordt zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de opdrachtgever en reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
 9. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto\’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, die niet onder verantwoordelijkheid van de reisorganisator is opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3: Betaling

 1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst met opdrachtgever dient een borgsom van € 1000,- per groep te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen met opdrachtgever. De borgsom wordt gerestitueerd of verrekend zodra minimaal 10 reizigers de aanbetaling zoals bedoeld in lid 2 hebben voldaan.
 2. Bij het totstandkomen van de overeenkomst met reiziger dient een niet- restitueerbare aanbetaling van € 250,- te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen met opdrachtgever of reiziger.
 3. 16 weken voor de dag van vertrek dient de reisorganisator in het bezit te zijn van tweederde van de reissom.
 4. Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de reisorganisator. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk of elektronisch op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 8 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 5. Indien de overeenkomst met de reiziger binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient op dat moment de gehele reissom te worden voldaan.

Artikel 4: Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld. Hierin zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies en de kosten voor het verkrijgen van visa en vaccinaties.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
 3. De reisorganisator heeft het recht om tot de dag van vertrek de reissom bij te stellen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging of verlaging is berekend.
 4. Indien de in het vorige lid bedoelde verhoging meer dan 10% van de totale reissom bedraagt, kan de reiziger de overeenkomst schriftelijk en binnen 7 dagen na dagtekening verbreken. De door reiziger reeds betaalde gelden worden in dat geval gerestitueerd na aftrek van de in lid 2 bedoelde aanbetaling en de door reisorganisator aantoonbare reeds gemaakte kosten voor de reiziger.

Artikel 5: Informatie

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheids vereisten voldoend paspoort, vereiste visa, bewijzen van vaccinaties en (een kopie van) verzekeringspolis(sen). Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
 3. De reisorganisator zal de reiziger informatie verstrekken over het verplicht afsluiten van een reisverzekering met dekking voor vrijwilligerswerk in het buitenland, en de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering.

Artikel 6: Reisbescheiden

 1. De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.
 2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onmiddellijk bij de reisorganisator.
 3. In het geval dat een reis wordt geboekt binnen 14 dagen voor de dag van vertrek geeft de reisorganisator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever en/of reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reisorganisator alle kosten aanrekent die daardoor worden veroorzaakt. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist.
 2. Indien goedgekeurd zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk of elektronisch door de reisorganisator worden bevestigd.
 3. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 8 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie binnen 48 uur van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 8: Annulering door de reiziger

 1. Annuleren moet altijd schriftelijk gebeuren, bij voorkeur met redenen omkleed.
 2. Reiziger kan niet vervangen worden door iemand anders.
 3. De aanbetaling uit artikel 3, lid 2 wordt in geen geval gerestitueerd.
 4. Bij annulering tot 45 dagen voor vertrek, ontvangt de reiziger een overzicht van gemaakte kosten. Als blijkt dat deze lager zijn dan de reeds betaalde reissom heeft de reiziger recht op teruggaaf van het verschil, als blijkt dat deze hoger zijn dan de reeds betaalde reissom dan is de reiziger het resterende bedrag verschuldigd.
 5. Bij annulering vanaf 45 dagen voor vertrek is reiziger de volledige reissom verschuldigd.
 6. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 9: Opzegging door de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator

 1. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren als er onvoldoende reizigers zijn.
 2. De reisorganisator behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in alle onderdelen van de reis. De reizigers worden zo snel mogelijk bij het ontstaan van essentiële wijzingen op de hoogte gebracht.
 3. De data van vertrek en aankomst kunnen door de reisorganisator niet exact vastgesteld worden, omdat de luchtvaartmaatschappijen de vliegschema tot kort voor aanvang en tijdens de reis kunnen wijzigen. Het is dan ook verstandig om enkele dagen speling in de vakantieplanning voor en na de reis te houden. Reisorganisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van door luchtvaartmaatschappij gewijzigde vluchtdata.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
  1. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator onverminderd het bepaalde in de artikelen 12, 13 en 14 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden;
  2. tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
   • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
   • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
   • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
   • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 3 of 4 van dit artikel.
 2. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 3. De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal, letsel of ongeval, betrokkens aan deelnemers en hun goederen, ongeacht door welke oorzaak dit zou ontstaan. Wanneer door een onvoorziene oorzaak, zoals extreme weersomstandigheden, vertragingen, staking, kidnapping, faillissement, terreurdreiging, oorlog e.d., schade ontstaat aan personen of goederen in welke vorm dan ook, kan de reisorganisator hiervoor geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld. Wel, zal na aftrek van de gemaakte kosten, de reissom naar de reiziger worden teruggestort.
 4. De reiziger verklaart door zijn inschrijving op de hoogte te zijn van bepaalde veiligheid- en gezondheidsrisico’s, het gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid van de reisorganisator inroepen.

Artikel 12: Hulp en bijstand

 1. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 11 lid 2a is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 13: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

 1. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 2. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, of andere schade, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom; tenzij sprake is van opzet van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

Artikel 14: Verplichtingen van de reiziger

 1. Tijdens een reis dienen reiziger zich aan te passen aan het land en de cultuur waar men te gast is. Hiervoor gelden kleding- en gedragsvoorschriften. Grof taalgebruik wordt niet geaccepteerd tijdens de reis of de voorbereiding daarvan.
 2. Wissel geen contactgegevens, ook niet van social media, en contant geld uit met projectmedewerkers, stafmedewerkers en projectkinderen of hun familieleden.
 3. Je dient ten alle tijden bij de groep te blijven, niet alleen met een kind te zijn in niet openbare plaatsen en er niet alleen op uit te gaan tenzij toestemming is verkregen van de reisorganisator.
 4. Reiziger behartigt het respect en de waardigheid van ieder kind en zal nooit een kind beschamen, vernederen, of verbaal, emotioneel, seksueel of lichamelijk misbruiken.
 5. Reiziger zal geen foto’s maken en/of publiceren van politie, militairen of (half) naakte kinderen.
 6. Reiziger is ervan bewust dat beschuldigingen van misbruik worden onderzocht en stemt in met de lokale strafmaatregelen die hij/zij moet ondergaan wanneer lid 3,4 of 5 van dit artikel worden overtreden.
 7. De maaltijden zijn zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften en wensen van de reiziger, maar de mogelijkheden zijn door de lokale omstandigheden meestal beperkt. Van de deelnemers wordt verwacht zich daarin te schikken.
 8. Reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 9. Wanneer een reiziger door onaangepast gedrag het verloop van de reis verstoort, kan door de reisorganisator besloten worden de deelnemer van verdere deelname van de reis uit te sluiten. In dat geval kan door de reisorganisator of opdrachtgever besloten worden om de reiziger vervroegd naar huis te sturen.
 10. Alle uit lid 4 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 11. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de vereiste verzekeringen, vaccinaties en een paspoort met geldig visum.
 12. Reiziger geeft toestemming voor het rechtenvrij gebruik door reisorganisator voor promotionele doeleinden van de door hem/haar aangeleverde foto’s.
 13. Reiziger stemt er mee in dat hij/zij herkenbaar in beeld mag worden gebracht in promotionele uitingen van reisorganisator, tenzij reiziger voor aanvang van de reis uitdrukkelijk anders heeft aangegeven. Reisorganisator is niet verplicht om hiervoor een vergoeding te geven.

Artikel 15: Klachten

 1. De reisorganisator stelt alles in het werk om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is desondanks mogelijk dat er aan sommige verwachtingen niet wordt voldaan.
 2. Een tekortkoming voor aanvang van de reis moet de deelnemer zo snel mogelijk schriftelijk indienen bij de reisorganisatie.
 3. Een tekortkoming tijdens de reis dient ter plaatse zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing gezocht kan worden.
 4. Indien de reiziger niet aan de schriftelijke meldingsplicht heeft voldaan en de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 5. Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient dat uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk, gemotiveerd en met een kopie van de klachtmelding, kenbaar te worden gemaakt aan de reisorganisator.

Artikel 16: Garantieregeling VZR Garant

 1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Samenwerkvakanties gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Samenwerkvakanties niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.