Samenwerkvakanties

Earste projekt dei / Eerste projectdag

 • Earste projekt dei / Eerste projectdag

  Bij een groep uit de regio Tytsjerksteradiel, waar het Fries de officiële eerste taal is, hoort natuurlijk ook een berichtje in het Fries! Fries iets te moeilijk? Scroll naar beneden voor de Nederlandse vertaling. En nog iets verder naar beneden, voor de foto’s, hoef je zelfs helemaal geen taal te beheersen 🙂

  Video door Samenwerkvakanties op Facebook.

  Goeidei allegeare!

  Hjirre wer efkes in berjochtsje út it sinniche, waarme en prachtiche Ghana! Nei earst in dei flein te ha, doe in dei útrust en dêrnei in dei ûnderweis west te wêzen, mochten wy hjoed dan eindeliks de hannen út’e mouwen stekke. Want dat is dochs wêrom at wy mei ús allen dizze kant út kommen binne! Justerjûn ha wy, doe ús berntsjes ien kear op bêd wienen, noch efkes moai mei de Ghana-gangers dy’t noch net op bêd leinen yn de ‘beachhut’ sitten. De DEET moest doe al op, want oars waarden je deastutsen troch de malariamiggen en wat mar stekke kin hjir yn Ghana. Alles leuk en wol, mar wy koenen net te lang sitten bliuwe, want hjoed moasten wy om acht oere wer fris en fruitig oan’e brochjetafel sitte.

  Doe’t wy it moarnsiten achter de kjizzen hienen, ha wy ús opsplitst yn in groep dy’t begon is mei it klussen en in groep dy’t mei it bernewurk dwaande gien is. De bedoeling wie dat de klussers hjoed in begjin meitsje soenen mei de stapelbêden, mar omdat de timmerman in bytsje letter soe komme, binne se hjoed earst oan it sauzjen en skilderjen west. It is moai om te sjen hoe jo mei ien dei wurk in sliepseal al sa moai opknappe kinne! Mar wy binne der fansels noch lang net en nei dizze twa wiken sil der ek altyd noch wol in hiel soad wurk wêze om de minsken hjirre wat in better bestean te jaan.

  Ek al siet ús Pieter net by de klusgroep hjoed, hy hie fansels noch wer mear ferf op it gesicht sitten dan alle klussers by inoar. Dit omdat der hjoed hiel fanatiek mei de bern in pantsje beskildere hat, mei in moaie bistekop derop! It bernewurk wie op’e earste dei al in grutter súkses dan’t wy mei ús allen ek mar hope hienen! It begon moarns om njoggen oere mei in Bibelferhaal wat hiel moai fertelt waard troch ús ‘Johanna’ (Johanneke) en Jorrit, yn it Ingelsk! De lieding fan it projekt fertaalde alles nei in lokale taal. Wy tochten, lit ús by it begjin begjinne. Dêrom ha wy hjoed it skeppingsferhaal dien. Nei it ferhaal is de groep opsplitst yn twa groepen: ien dy’t wat simpelere wurkjes ha moat en in groep dy’t fan krekt wat mear útdaging hâldt. Mei beide groepkes ha wy doe allegeare wurkjes dien, lykas dy papieren pantsjes beskilderje mei bistekoppen, mar ek gewoame kleurplaten en soksawathinnemear.

  Nei it kleurjen, it fervjen, it knippen en it plakken, wie it tiid om wat actiefs te dwaan. En ik sil hjimme fertelle; noch noait earder ha ik in groep bern sa genietsjen sjoen fan sa’n simpel spultsje as stoelendans. Jawier, se woenen noait wer ophâlde, ek al foelen wy der self hast by del. Doe’t wy se úteindeliks dochs sa fier krigen ha te stopjen, binne se allegeare gean foetbaljen en koenen wy ús rust noch efkes pakke. Neidat wy it iten op hiene, binne al jimme nije berichtsjes foarlêzen, bedankt dat jim op it thúsfront allegeare sa oan ús tinke!

  It foetbaljen leeft hjirre hiel bot yn Ghana. Gelokkich al, want dêrtroch kinne wy moarn waarskynlik de wedstriid fan Nederlân ek sjen! Der fanút geande dat wy moarn wol efkes winne, kin it hjirre noch wol ekstra gesellich wurde. Der is hjir nammentlik ek in Dútske frijwillichster (foar in hiel jier!).

  Ik sil der no mar in ein oan breidzje, want ik sjoch dat dit ferslach al wer folle langer is as yn earste ynstansje de bedoeling wie. Bedankt foar it lêzen en wy sjogge wer mei smart út nei jim reaksjes en bemoedigende wurden! Wy wolle Sierk-Jan ek hiele folle sterkte tawinskje moarn!


  Goedendag allemaal!

  Hier weer even een berichtje uit het zonnige, warme en prachtige Ghana! Na eerst een dag te hebben gevlogen, toen een dag uitrusten en daarna een halve dag onderweg te zijn geweest, konden we vandaag dan eindelijk de handen uit de mouwen steken. Dat is natuurlijk waarom we hier met z’n allen naartoe zijn gegaan! Gisteravond hebben we nog met een paar, toen de rest al op bed lag, even mooi in de ‘beachhut’ gezeten. De DEET moest toen wel op, want anders werden we lek geprikt door de malariamuggen en alles dat hier maar steken kan. Helaas konden we niet heel lang blijven zitten, want vandaag moesten we om acht uur alweer fris en fruitig aan de ontbijttafel zitten.

  Na het ontbijt zijn we gesplitst in een groep klussers en een groep die kinderwerk is gaan doen. De klussers zouden vandaag beginnen met de stapelbedden, maar doordat een tante van de begeleidende timmerman was overleden en hij daarom wat later op het project zou zijn, is besloten om maar met het schilderwerk te beginnen. Het is mooi om te zien hoe je met een dagje werken de slaapzaal al zo mooi kunt opknappen! Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet, en ook na deze twee weken zal er steeds wel iets zijn om deze plek iets leefbaarder te maken.

  Ondanks dat Pieter vandaag niet bij de klussers zat, had hij natuurlijk weer meer verf op zijn gezicht dan alle klussers bij elkaar! Met de kinderen had zijn groepje heel fanatiek dierengezichten op bordjes geschilderd. Het kinderwerk was op de eerste dag al een groter succes dan dat wij ook maar hadden durven dromen! Het begon om negen uur ’s ochtends met een Bijbelverhaal dat heel mooi in het Engels werd vertelt door ‘Johanna’ (Johanneke). De coordinator van het project vertaalde vervolgens naar de lokale Ghanese taal. We dachten dat het verstandig was om bij het begin te beginnen, daarom hebben we vandaag het scheppingsverhaal behandeld. Na het verhaal is de groep opgesplitst in twee groepen: een groep die de simpele werkjes ging doen en een groep die van wat meer uitdaging kan hebben.

  Met beide groepen hebben we allerlei werkjes gedaan, zoals het schilderen van dierengezichten op bordjes, maar ook gewone kleurplaten gekleurd, knippen en plakken, etc. Daarna was het tijd om wat actiefs te gaan doen. Nog nooit eerder heb ik een groep kinderen zo zien genieten van een simpel spel als stoelendans! Echt waar, ze wisten niet van ophouden, ook al vielen wij er bijna bij neer. Toen we ze uiteindelijk toch zo ver kregen om te stoppen, zijn de kinderen gaan voetballen en hadden wij nog even rust. Bij het middageten zijn al jullie nieuwe berichtjes voorgelezen, bedankt dat iedereen thuis zo aan ons denkt!

  Voetbal leeft hier erg in Ghana. Gelukkig maar, want daardoor kunnen wij morgen waarschijnlijk de wedstrijd van Nederland zien. Er vanuit gaande dat wij morgen winnen, kan het hier nog wel eens extra gezellig worden. Er is hier namelijk ook een Duitse vrijwilligster (voor een heel jaar; wow!).

  Ik zie dat dit verslag alweer veel langer is geworden dan dat m’n bedoeling was. Bedankt voor het lezen en we kijken met z’n allen alweer uit naar jullie lieve berichtjes! Ook willen we Sierk-Jan erg veel sterkte toewensen morgen!

  Groetjeees, vanuit Ghana!


  Meer van deze reis herbeleven?